Liceul Constantin Brancoveanu - Horezu
 AN ȘCOLAR 2020-2021

LICEUL,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,, HOREZU

Oraș Horezu, Str.A.I.CUZA nr.1

CUI : 2574050

Nr. 5247  /   01.10. 2020

                                                                                                              

ANUNŢ

 privind ocuparea prin examen/concurs pe perioadă determinată a două funcţii   contractual temporar vacante  de îngrijitor  în cadrul Liceului

,,Constantin Brâncoveanu,,  Horezu

În temeiul prevederilor art. 7 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,modificată şi completată de H.G.nr.1027/2014,cu respectarea normelor legale prevăzute de O.G. 90/2017

LICEUL ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,,  HOREZU

cu sediul în oraşul Horezu, str.A.I.Cuza nr.1 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a două funcţii contractual temporar  vacante  de îngrijitor  astfel :

Data desfăşurării concursului : 15.10.2020

-selecția dosarelor : 08.10.2020

-proba practică în data de : 15.10.2020, ora 1000;

-proba de interviu în data de :15.10.2020,ora 13,00.

Dosarele de înscriere  se pot depune la sediul instituţiei, compartimentul secretariat în perioada 01.10.2020-07.10.2020 între orele 800-1600

Rezultatele selecției dosarelor se va afișa la avizierul din cadrul instituției în data de 08.10.2020 până la ora 12 ;

Contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun la secretariatul unităţii de învăţământ până la 08.10.2020 ora 16,00 ;

Afişarea rezultatelor finale :16.10.2020 ora 12,00.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

          -Îngrijitor

          -Nr.posturi : 2

          -Nivel studii : Medii

          - Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –nu se solicită.

 

                   DOSARUL TREBUIE SĂ CONȚINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

           -Cerere

          -Copie buletin

          -Copie act studii

          -Recomandare ultimul loc de muncă ( dacă există )

         -Carte de  de muncă

         -Copie revisal

        -Adeverință medicală

Relaţii suplimentare la telefon : 0250/860420                     Nr.4907/18.09.2020
Anunt
                Incepand cu data de 21 septembrie 2020, postul de Educatoare de la Gradinita cu Program Normal Ursani este Vacant.
                Dosarele se depun la secretariat, pana la data de 22 septembrie 2020.

                    Nr.4908/18.09.2020
Anunt
                Incepand cu 1 octombrie 2020, postul de Invatator de la Scoala Primara Romanii de Sus nr.2 este vacant.
               Dosarele se depun la secretariat, pana la data de 24 septembrie 2020.

 AN ȘCOLAR 2019-2020

                     In contextul epidemiologic actual generat la nivel national de virusul COVID-19, Liceul Constantin Brancoveanu - Horezu, Judetul Valcea Informeaza ca:

                                    Incepand din data de 12.03.2020 pe toata perioada starii de urgenta, programul de lucru cu publicul se desfasoara in intervalul 08:00-12:00

                   Va puteti adresa in continuare reprezentantilor unitatii scolare, pentru rezolvarea de probleme urgente, dar din motive de siguranta medicala, recomandarea noastra                            este sa utilizati caile de comunicare alternativa respectiv telefon, fax, posta sau e-mail.

                    Datele de contact ale unitatii sunt urmatoarele: Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr.1, Oras Horezu, Judetul Valcea, Cod 245800

                                                                                                         Tel/fax: 0250/860420

                                                                                                         E-mail: lcbhorezu@yahoo.com

                     

                                                                          ANUNT CONCURS POST VACANT (PERIOADA NEDETERMINATA)– SOFER MICROBUZ  SCOLAR                      Descarcare

          Liceul ,,Constantin Brâncoveanu”Horezu organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante de  șofer microbuz școlarconform prevederilor  H.G.nr.286 din 2011, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale, modificată şi completată.

         Concursul va avea loc  la sediul Liceului ,,Constantin Brâncoveanu,,Horezu , strada A.I. Cuza, nr.1, constând în trei probe: proba scrisă , programată în data de 27.03.2020, ora 9.00, proba practică 27.03.2020,ora 13,00 şi interviul 27.03.2020,ora 15,00 .

Dosarele de înscriere se pot depune la secretariatul liceului, în perioada 06.03.2020-19.03.2020.

           Condiţii generale (cf. HG 286/2011, art.3):

          Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

           Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs, sunt:

·         Studii generale;

·         Vechime în muncă și de conducător auto cu permis B, C, D de minimum 3 ani;

·         Posedă atestat pentru transportul rutier de persoane eliberat de A.R.R.;

·         Aviz psihologic

           Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

Cf. art.6, alin (1) din HG 286 / 2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) permis de conducere categ. B,C, D – copie

i) atestat pentru transportul rutier de persoane eliberat de A.R.R.

j) aviz psihologic

k) cazier auto

l) adeverință /certificat de integritate comportamentală

  (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, 

are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

           Soluționarea contestațiilor (HG 286/2011, secț.4, art.31, art.32)

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă,proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie conform calendarului afișat.

În situaţia contestaţiilor formulate, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza dosarul, lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar.

            CALENDAR DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA

                                   POSTULUI DE ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR

Nr.crt.

        PERIOADA

             ACTIVITĂȚI

1.

05.03.2020

Afișarea anunțului

2.

06.03.2020-19.03.2020

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs

3.

20.03.2020 – ora 10,00-12,00

Selectarea dosarelor de concurs

4.

20.03.2020 – ora 12,30

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor

5.

23.03.2020 între orele 10,00-14,00

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor

6.

24.03.2020- ora 12,00

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor

7.

27.03.2020 între orele 9,00-11,00

Susținerea probei scrise

8.

27.03.2020 ora 12,00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

9.

27.03.2020 orele 12,00-12,15

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul la proba scrisă

10.

27.03.2020-orele 12,15-12,55

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

11.

27.03.2020 ora 13,00

Susținerea probei practice

12.

27.03.2020 ora 14,00

Afișarea rezultatelor la proba practică

13.

27.03.2020 orele 14,00-14,15

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul la proba practică

14.

27.03.2020 ora 14,15-14,50

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale la proba practică

15.

27.03.2020 ora 15,00

Susținerea probei de interviu

16.

27.03.2020 ora 16,30

Afișarea rezultatelor la proba de interviu

17.

27.03.2020 orele 16,30-17,00

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul la proba de interviu

18.

27.03.2020 ora 18,00

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale la proba de interviu

19.

27.03.2020 ora 18,30

Afișarea rezultatelor finale

                 Bibliografie

 1.     Legea nr. 53/2003- Codul Muncii cu modificarile și completarile ulterioare

2.     O.U.G. nr.195/12.12.2002- completată și actualizată   la data concursului,  privind circulația pe drumurile publice aprobată prin Legea 49/2006.

3.     H.G.1391 / 04.10.2006 – pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002

4.     Ordonanța nr. 27 din 31 august 2011, actualizată privind transportul rutier.

5.     Ordinul M.T.I nr. 980 din 30 noiembrie 2011, actualizat pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

6.     Regulamentul (CE) nr. 561 din 15 martie 2006 actualizat privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere,de modificare a regulamentului ( CEE) nr. 3821/85 și  (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 ale Consiliului.

7.     Ordonanța nr. 37 din 07 august 2007 actualizată privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere,pauzele și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparențelor de înregistrare a activității acestora.

          Membrii comisiei de examinare vor respecta prevederile legale în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea concursului.

Relaţii suplimentare la tel. 0250860420.

  

               Director,                                                                                   Secretar ,

          Prof. Vladu Aron                                                                      Ec.Marinescu Daniela           

 


DECIZIA NR.26/25.02.2020

              Profesor Cioinică Constantin, director adjunct, numit să îndeplinescă sarcinile domnului Vladu Aron, conform deciziei nr.18/11.02.2020 a Liceului „Constantin                         Brâncoveanu” Horezu,                                              

             Având în vedere:

              - Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.Ș nr.5079/31.08.2016;

               Având in vedere sesizarea cu nr 1100/24.02.2020, prin care se contestă viabilitatea documentelor cuprinse în bibliografia concursului, precum și sesizarea cu                   nr.1078/21,02,2020, procedând la verificare în regim de urgență a celor sesizate, în baza H.G. nr.286/23.03.2011, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice, actualizată 2019, art. 37 alineatul 1 și 2; respectiv art.5 alineatul 3, modificat prin HG. 1027/11.03.2018;

  

    DECIDE:

 ART.1 Se suspendă concursul pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminată de șofer microbuz școlar și reluarea procedurii pentru ocuparea acestui post.

              ART.2 Compartimentul secretariat va informa public despre această decizie.


                                                                                                                            ANUNŢ                                                                                         DESCARCARE ANUNT                                       

 privind ocuparea prin examen/concurs pe perioadă nedeterminată a  unor funcţii   contractuale de execuţie vacante  de SECRETAR S I 

 în cadru Liceului ,,Constantin Brâncoveanu,,  Horezu

În temeiul prevederilor art. 7 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,modificată şi completată de H.G.nr.1027/2014,cu respectarea normelor legale prevăzute de O.G. 90/2017

LICEUL ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,,  HOREZU

cu sediul în oraşul Horezu, str.A.I.Cuza nr.1 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale de execuţie  vacante  respectiv SECRETAR I astfel :

 Publicare concurs:03.02.2020

 Data desfăşurării concursului : 25.02.2020, ora 10,00 – 2 ore

-probă practică în data de 26.02.2020, ora 10

-proba interviu în data de : 26.02.2020, ora 1200;

 Dosarele de înscriere  se pot depune la sediul instituţiei, compartimentul secretariat în perioada 04.02.2020-17.02.2020 între orele 800-1600 

 Selecția dosarelor : 18.02.2020  până la ora 11,00

 Rezultatele selecției dosarelor se va afișa la avizierul din cadrul instituției în data de 18.02.2020 până la ora 13 ;

 Contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun la secretariatul unităţii de învăţământ până la 18.02.2020 ora 16 ;

 Afişarea rezultatelor finale :27.02.2020 ora 10,00.

Depunerea contestațiilor :27.02.2020 ,ora 11,00-13,00

Soluționarea contestațiilor :28.02.2020 ,ora 11,00

Afișarea rezultatelor finale : 13,00

      Candidații pot contesta numai propriile lucrări.

 Condiţii pentru participare la concurs:

1.      are cetățenia romana si domiciliul in Romania ;
2.      are vârsta minima de 18 ani reglementata de prevederile legale ;
3.      are capacitate deplina de exercițiu;
4.      are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
5.      îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
6.      nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătura si serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;
 

Condiţii specifice pentru participare concurs:

o    studii superioare finalizate cu licență;
o    vechime în muncă de minimum 5 ani;
o    abilități certificate de operare PC.


 ANUNŢ  

Liceul ,,Constantin Brâncoveanu” din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea  organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante de  șofer microbuz școlar, conform prevederilor  H.G.nr.286 din 2011, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale, modificată şi completată.

Concursul va avea loc  la sediul liceului din orașul Horezu, strada A.I. Cuza, nr.1, constând în trei probe: proba scrisă , programată în data de 21.02.2020, orele 10.00, proba practică în data de 21.02.2020, orele13,00 şi interviul, în data de 21.02.2020, orele 15,00. 

Dosarele de înscriere se pot depune la secretariatul liceului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial.(3-17.02.2020)

           Condiţii generale (cf. HG 286/2011, art.3):

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

           Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs, sunt:

·         Studii medii;

·         Vechime în muncă și de conducător auto cu permis B, C, D de minimum 3 ani;

·         Posedă atestat pentru transportul rutier de persoane eliberat de A.R.R.;

·          Aviz psihologic

            Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

Cf. art.6, alin (1) din HG 286 / 2011:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) permis de conducere categ. B,C, D – copie

i) atestat pt. transportul rutier de persoane eliberat de A.R.R.

j) aviz psihologic

 (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

           Soluționarea contestațiilor (HG 286/2011, secț.4, art.31, art.32)

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza dosarul, lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

           Bibliografie

 Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare

1.      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

2.      O.U.G. nr.195/2002, completată și actualizată   la data concursului,  privind circulația pe drumurile publice aprobată prin legea 49/2006.

3.      Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă  2006, actualizată.

4.      H.G.38/16.01.2008, actualizată, privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier.

           Membrii comisiei de examinare vor respecta prevederile legale în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea concursului.

          Relaţii suplimentare la tel. 0250860420.

 

               Director,                                                                                   Secretar ,

          Prof. Vladu Aron                                                                      Ec. Negri Alina