Oferta școlară Liceul Constantin Brâncoveanu – Horezu

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2024

Oferta școlarizare clasa pregătitoare 2024-2025

Liceul Constantin Brâncoveanu – Horezu   3 Clase cu 66  locuri

Școala Primară Romanii de Sus nr.2  0,33 clase cu 5 locuri

Documente necesare în dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 

  • Cerere-tip de înscriere – se va imprima la unitatea școlară
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului 
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului 
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
  • Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate  – de la medicul de familie
  • Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate –  de la medicul de familie

Vârsta de înscriere la clasa pregătitoare

Extras din metodologie:

Art.5. Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Calendarul de înscriere:

25 martie 2024 – Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus,
respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de
învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul
inspectoratului școlar.

26 martie 2024 – Postarea pe site-ul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă
educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere tip.

27 martie 2024 – Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul
acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de
învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali.

28 martie – 10 aprilie 2024 – Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1
septembrie – 31 decembrie 2024 și eliberarea recomandării
pentru înscrierea în învățământul primar.

11 aprilie 2024 – Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele
copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere
în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de
învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către Comisia
județeană/a Municipiului București.

11 aprilie – 14 mai 2024 – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal
instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la
care solicită înscrierea copiilor;
Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de
învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării
de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe
propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;
Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

sursa info: Ministerul Educației